Teaching

Subject of teaching: FLUVIAL GEOSYSTEMS AND THEIR MANAGEMENT

— Fluviálne geosystémy a ich manažment —

 

The Ondava River, Slovakia (Photo: A. Kidová © 2013)
The Ondava River, Slovakia (Photo: A. Kidová © 2013)

The giving lectures within the Commenius University in Bratislava is the best opportunity how to address students who are fascinated by rivers and geomorphology. The knowledge spreading is a fundamental for the better understanding of the riverine landscape and under the supervision of qualified lectors reveals your potencial to demonstrate local as well as regional interactions among river processes, hydrological conditions and its dynamic geomorphic response to human disturbance.

               #Join to us and tell your own river story!

— we apologize for Slovak language on this section due to Slovak students priority —

Lectures – Prednášky

Vyučujúci predmetuRNDr. Milan Lehotský, CSc. a Ing. Anna Kidová, PhD. Tematické okruhy k predmetu Fluviálne geosystémy a ich manažment :

 • Úvod do štúdia riečnej krajiny a fluviálnej geomorfológie; rieka ako korytovo-nivný geosystém
 • Energeticko-hydraulické a morfologické charakteristiky vodných tokov (stav plného koryta, šmykové napätie, Maningov koeficient, výkon toku)
 • Poznávanie a prieskum základných morfologických jednotiek korytovo-nivných geosystémov; základné procesy v korytovo-nivných systémoch a ich terminológia
 • Základné kvalifikačné systémy korytovo-nivných geosystémov (hierarchické a nehierachické systémy); klasifikácia pohybu vody; klasifikácia sedimentov a odber vzoriek; klasifikácia zvyškov dreva (LWD) v korytách riek a ich manažment
 • Rozdelenie vodných biotopov (eupotamál, parapotamál, plesiopotamál, paleopotamál)
 • Koncepcie riečnej krajiny; regionálne rovnice
 • Geomorfologické správanie rieky; vnútené a režimové hraničné podmienky; stupne voľnosti; evolučné modely riečnych morfologických jednotiek
 • Metodológia hodnotenia morfológie vodných tokov; hydromorfologický prieskum; aplikácia poznatkov v praxi v intenciách udržateľnosti; legislatívna ochrana vodných tokov

Excercises – Cvičenia

Zadanie k cvičeniam k predmetu Fluviálne geosystémy a ich manažment sa obmieňa. Posledné znenie zadania sa týkalo nasledovných úloh:

 1. Práca s mapovými podkladmi v prostredí GIS
 2. Porozumenie anglicky písanému odbornému článku z oblasti fluviálnej geomorfológie
 3. Terénna rekognoskácia riečneho úseku

Diploma themes – Témy diplomových prác

V súčasnosti zastrešuje vedenie diplomových prác Ing. Anna Kidová, PhD. a Mgr. Miloš Rusnák, PhD. Aktuálne témy diplomových prác môžete nájsť tu. Pre záujem o riešenie diplomovej práce nás môžete kontaktovať e-mailom alebo po dohode vopred navštíviť osobne.

 

PhD themes – Témy dizertačných prác

V súčasnosti zastrešuje vedenie dizertačných prác Dr. Milan Lehotský, Dr. Miloš Rusnák a Dr. Anna Kidová. Aktuálne témy najdete tu. Pre záujem o doktorandské štúdium nás môžete kontaktovať e-mailom alebo po dohode vopred navštíviť osobne.